Webstats4U - Free web site statistics
EGOPROJECT

Dinsdag  29 juli 2014

 

'Vrij naar Multatuli: Bar(ber)tje moet hangen?'
 

------------------------------------------------------------------------

WAT IS DE REDEN WAAROM  BURGEMEESTER ROMBOUTS VAN 'S-HERTOGENBOSCH OP 15 APRIL 2013 HEEFT BESLIST OM DE TASKFORCE B5 IN TE ZETTEN VOOR EEN INVAL VAN DE WOONWAGENLOCATIE DEUTERSESTRAAT?

 

Tom de Booij heeft 26 mei 2014 een  brief geschreven aan de hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen die een stelling naar voren brengt die wel eens de  reden zou zijn geweest waarom bij de inval op de woonwagenlocatie aan de Deutersestraat van 31 oktober 2013 zoveel geweld is gebruikt en onschuldige mensen als ware criminelen op beestachtige wijze zijn afgevoerd.  (Briefwisseling Tom de Booij (burger uit Soest en Bart van Nieuwenhuizen, hoofdofficier van Justitie)

Hieronder volgen enkele passages uit mijn brief:
Na alles wat ik sinds 10 januari 2014 gehoord en gelezen heb, begint zich een scenario op te doemen wat er vermoedelijk  gebeurd zou kunnen zijn.  De volgende werkhypothese wil ik u hierbij schetsen. Het is gebaseerd op zeer speculatieve veronderstellingen.   Centraal staat daarbij de vraag of de inzet van de Taskforce B5 gerechtvaardigd was bij de keuze van de woonwagenlocatie Deutersestraat. Ik citeer een passage die hier op ingaat:
Door het RIEC ZWN is op regionaal niveau en onder regie van de Integrale Stuurploeg Oost-Brabant een raamplan gemaakt voor de aanpak van vrijplaatsen, anders gezegd handhavingsknelpunten. Naar aanleiding hiervan is besloten een aantal handhavingsknelpunten te selecteren voor een integrale aanpak. Een van deze handhavingsknelpunten is het woonwagencentrum aan de Deutersestraat in 's-Hertogenbosch. Met vrijplaatsen c.q. handhavingsknelpunten worden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken bedoeld de locaties waar 'effectief overheidsingrijpen wordt belemmerd en waar dit leidt tot maatschappelijk ongewenste situaties.  Naar aanleiding van onder andere bovenstaande gegevens werd door de Burgemeester van 's-Hertogenbosch op 15 april 2013 het woonwagencentrum aan de Deutersestraat als "vrijplaats" benoemd, als bedoeld onder de punten 1.7 en 1.8 van het convenant Taskforce B5 betreffende de geïntegreerde criminaliteit van de B5-gemeenten met de partners. Op 5 september 2013 is onder leiding van officier van justitie te 's Hertogenbosch, mr. W. Mulder een opsporingsonderzoek gestart onder de naam MUNT.”

Uit een gesprek dat wij op dinsdag 15 april 2014 in het stadhuis met burgemeester Rombouts  hadden,  bleek al spoedig dat hij ongelukkig was met zijn besluit de Taskforce in te zetten.  De burgemeester ging zelfs zo ver door te zeggen dat er zoveel zwaarwegende argumenten door het Openbaar Ministerie waren ingebracht dat hij wel moest toegeven aan de wens om de woonwagenlocatie Deutersestraat als vrijplaats te benoemen.  In de maanden januari, februari en maart heb ik de burgemeester brieven geschreven waarop ik geen antwoord heb gekregen. Zelfs niet op mijn  aangetekende vertrouwelijke brief dd 24 maart 2014, waarin ik een voorstel doe van een soort stille diplomatie om de zaak met de bewoners van de Deutersestraat te regelen, buiten de publiciteit.  In de raadscommissie Bestuurszaken van donderdag 17 april 2014 verandert echter de zienswijze van de burgemeester. Hierbij citeer ik uit het conceptverslag van de Commissie Bestuurszaken van 17 april 2014 :
“Portefeuillehouder Rombouts is onder de indruk van de verhalen. Hij heeft op 15 april jl. op initiatief van de heer Van der Krabben gesproken met een delegatie van de bewoners, de heer De Booij en Popke en Hannes Brummer. Hij heeft respect voor de inzet van de heer De Booij.  Er heeft een grote actie plaatsgevonden op het kamp aan de Deutersestraat. Daarvoor had het openbaar ministerie aanleiding. Het maakte onderdeel uit van het beleid van de taskforce om de georganiseerde criminaliteit in Brabant terug te dringen. Aan de actie lagen zware verdenkingen ten grondslag. Het openbaar ministerie had besloten om de actie in gang te zetten. Daarover wordt dan met de andere partners in Brabant overleg gevoerd en met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat heeft tot een integrale actie geleid, niet alleen van het OM maar ook van de Belastingdienst, defensie en andere gemeenten. Het is ook in de lokale driehoek, dus ook met spreker, besproken. Hij heeft zich laten overtuigen dat er voldoende aanleiding en zware verdenkingen waren voor de actie. Hij neemt ook geen afstand van het feit dat de actie heeft plaatsgevonden. Daarover wil hij volledig verantwoordelijkheid afleggen”.

 

In tweede termijn::
“Portefeuillehouder Rombouts wil de komende tijd laten zien dat hij burgervader voor iedereen wil zijn want hij is ook geschrokken van de verhalen. Hij is voor de inval op hoofdlijnen over de verdenkingen geïnformeerd. Ook na de actie heeft hij geen details gekregen over de uitkomst. Hij zegt toe te proberen dat er een integraal verslag van de gang van zaken wordt opgesteld. De bewoners kunnen altijd een klacht indienen bij het OM over het optreden. Hij is verbaasd dat dit niet is gebeurd.*) Hij wil zich inspannen om meer te doen dan alleen een gesprek en na te gaan of volledig inzicht gegeven kan worden hoe de instellingen hebben gewerkt en of het op deze manier moest. De vraag is of een dergelijke zware actie gerechtvaardigd was moet beantwoord worden “.
Einde citaat conceptverslag Commissie Bestuurszaken.

*) De bewoners hebben gewacht met het indienen van klachten tot ons gesprek van 19e mei jl. Ze beginnen 29 mei a.s met klachtenprocedure.

De burgemeester vraagt zich dus af of de keuze van de Deustersestraat juist is geweest, zoals deze omschreven staat in de brief dd 31 oktober 2014 die aan de bewoners in de directe omgeving van de woonwagenlocatie Deutersestraat is geformuleerd: “Deze actie past in de bredere aanpak van de Taskforce B5 om de georganiseerde criminaliteit als georganiseerde overheid te bestrijden. Versteviging van de gezamenlijke informatiepositie heeft geleid tot de keuze van deze locatie”.

Nu komt mijn speculatieve hypothese::”Er waren sterke aanwijzingen  voor drugshandel en vuurwapenbezit door een of meer personen, die de bewoners van de woonwagenlocatie Deustersestraat met een blanco strafblad hebben gebruikt als een goede dekmantel . Reden waarom iedereen is aangehouden en verdacht wordt van  deze ernstige misdrijven.  Vele bewoners hebben zich tijdens hun verhoor beroepen op hun zwijgplicht.  Hier kont nu het cultuurverschil tussen een burger en een reiziger om de hoek kijken. Een burger zal in het geval dat hij of zij volkomen onschuldig is aan het hem of haar ten laste gelegde ernstige delict normaal gesproken geen gebruik maken van zijn recht tot zwijgen. In de cultuur van de reiziger zal hij of zij nooit en te nimmer iets zeggen ook al is hij of zij totaal onschuldig en weet hij of zij wie de dader is, zelfs al heeft hij of zij daar alleen maar ellende van ondervonden. Het wordt  beschouwd als een DOODZONDE . Voor de verhorende ambtenaar, waarschijnlijk niet op de hoogte van deze traditie, zal misschien gaan denken, dat bij het gebruik maken van het recht tot zwijgen de verdachte iets heeft om te verbergen. Ik denk dat daardoor het OM nog steeds twijfelt aan de onschuld over hun betrokkenheid bij de genoemde ernstige delicten.

In  dit verband wil ik citeren wat hun vroegere huisarts Dr Keur als pater Jan van der Zandt hebben geschreven over de bewoners van de woonwagenlocatie Deutersestraat:
Dr Keur: “
Ruim dertig jaar, vanaf 1971, ken ik als huisarts da familie Brummer, grootouders, kinderen, kleinkinderen en benevens aangetrouwden, zoals die heden ten dage aan de Deutersestraat te 's- Hertogenbosch woont. Ook na mijn pensionering heb Ik nog contact met verschillende leden van deze familie gehouden. Eind oktober 2013 heeft er met veel machtsvertoon, in het kader van handhaving, een inval door verschillende overheidsinstanties plaatsgevonden op hun wooncentrum op de Deutersestraat. Enkele dagen na deze inval, en vanwege het feit dat mij berichten bereikten van ernstig getraumatiseerde mensen door deze inval, besloot ik zelf het wooncentrum van de familie Brummer te bezoeken. Vanwege de beveiliging koste het enige moeite om op het centrum te komen. Op het wooncentrum werd ik geconfronteerd met de sporen van een mijns inziens ernstige toepassing van geweld en buitenproportionele vernieling in het kader van handhaving. Hoewel ik mijn leven veel heb gezien kon ik mijn ogen nauwelijks geloven, zodoende heb ik het een en ander fotografisch vastgelegd. Uit gesprekken met enkele bewoners, die er waren (nog niet alle bewoners waren weer aanwezig) bleek mij, dat zij zonder uitzondering ernstig geestelijk getraumatiseerd waren. De situatie kwam bij mij zo ernstig over dat ik onmiddellijk hun huisarts op de hoogte heb gesteld. De volgende dag ben ik met hun huisarts (collega P. van Rooij) terug gegaan. Hij was onmiddellijk overtuigd van de ernst van de geestelijke traumatisering van enkele van de familieleden Brummer waarmee hij sprak.
Onmiddellijk heeft hij een psychiater ingeschakeld. De vraag lijkt mij gerechtvaardigd of de overheid in het kader van handhaving een zo buitenproportionele intimiderende actie, waarbij mensen volledig gedepersonaliseerd en geestelijk getraumatiseerd werden en waarbij bovendien hun eigendommen zwaar werden beschadigd op een manier waarbij ook jonge kinderen ernstig lichamelijk letsel had kunnen overkomen, niet volstrekt doorgeschoten en onverantwoord is. Waarschijnlijk hebben de betrokken overheidsinstanties zich te veel door stigmatisering van een bepaalde groep Nederlanders (woonwagenbewoners) en negatieve beeldvorming van deze groep laten leiden.

Pater Jan van der Zandt:
“Het woonwagencentrum aan de Deutersestraat is volgens mij het eerste woonwagencentrum in Nederland waarvan  indertijd de grond gekocht en
bewoonklaar gemaakt is door de bewoners zelf. Er is toen goed gecommuniceerd
tussen de gemeente en de landelijke overheid, de eigenaar van de grond en
subsidiegever, en de nieuwe bewoners als nieuwe eigenaren. Het was een voorbeeld voor de woonwagenbewoners in Nederland tijdens turbulente  tijd van de deconcentratie van de grote centra van hoe het ook anders kan. Het verwondert mij dat die goede communicatie hier nu compleet is verdwenen en dat de overheid  groot geweld moet gebruiken om opnieuw met deze zelfde
bewoners te communiceren. Mijn vraag is waarom hebben degene (schuldeisers of 'wethouders') die hebben gedacht in het krijt te staan met de bewoners van het wijkje aan de Deutersestraat geen gebruik gemaakt van de normale communicatiemiddelen om hun boodschap over te brengen? Waarom grijpt de overheid naar zo'n groot geweld? Als tweede wil ik een uitdrukkelijk beroep doen op de overheid om onschuldige mensen, zoals kinderen nooit te betrekken bij zulke invallen. Als er schuldigen moeten worden aangehouden mag dat nooit ten koste gaan van de kinderen en de onschuldige mensen in de nabijheid ervan. Er zijn genoeg andere vreedzamere oplossingen te bedenken en te ontwikkelen”
Einde citaten van Dr Keur en pater Jan van der Zandt.

Het begint voor mij steeds duidelijker te worden dat door de bewoners van de woonwagenlocatie met een blanco strafregister te verdenken van drugshandel en/of vuurwapens gebaseerd  is geweest op een onjuiste aanname en derhalve een inzet van de taskforce B5 niet gerechtvaardigd zou zijn geweest.
Einde citaten uit  mijn brief van 26 mei 2014.

Wat voor mijn stelling zou pleiten is dat  het Openbaar Ministerie nu 9 maanden na de inval zegt dat er geen zicht is op de termijn waarop de strafzaken aan de rechter kunnen worden voorgelegd. Tot slot wil ik nog dit nog zeggen: "Het flagrante, hoogst misdadige onrecht dat de woonwagenbewoners is aangedaan op de vroege ochtend van donderdag 31 oktober 2013 kan zelfs met schadevergoedingen, teruggave van alle in beslag genomen goederen, veroordeling van alle voor de inval verantwoordelijke personen, plus de garantie dat de woonwagenbewoners nooit meer met zulk fysiek geweld worden aangevallen, temeer daar recentelijk de woonwagencultuur op de lijst van het Nederlands immaterieel erfgoed  is geplaatst, nooit de psychische schade aangedaan vergoeden tot in de lengte van hun levens, het zal als een lidteken gegrift blijven bestaan".

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Zaterdag 19 juli 2014

Open brief aan burgemeester van 's-Hertogenbosch  Ton Rombouts en hoofdofficier van het Arrondissementsparket Oost Brabant mr Bart Nieuwenhuizen

Mijne Heren, Ter uwer herinnering  hier een korte samenvatting van het gesprek dat heeft plaatsgevonden in de college kamer van het stadhuis 's-Hertogenbosch maandag 19 mei jl. Aanwezig waren burgemeester van ’s-Hertogenbosch Ton Rombouts, de Hoofdofficier van Justitie mr. Bart van Nieuwenhuizen, Popke Brummer ,Hannes Brummer Jr (13 j),Tom de Booij. In de brief van de gemeente Den Bosch op de dag van de inval in de woonwagenlocatie Deutersestraat 31 oktober 2013 aan de bewoners in de directe omgeving  hadden gestuurd, staat de volgende zin : Deze actie past in de bredere aanpak van de Taskforce B5 om de georganiseerde criminaliteit als georganiseerde overheid te bestrijden. Versteviging van de gezamenlijke informatiepositie heeft geleid tot de keuze van deze locatie.  De centrale vraag die nu gesteld dient te worden. "Is de inzet van de Taskforce B5 wel gerechtvaardigd geweest indien zal blijken dat er geen sprake was van een georganiseerde criminaliteit?". De beide heren Ton Rombouts en Bart Nieuwenhuizen waren het met Popke Brummer en Tom de Booij eens dat het hier alles om draait. De heer Nieuwenhuizen kon hier nog geen uitsluitsel op geven, aangezien hij met zijn staf nog druk bezig is met het opstellen van het strafdossier en hoopt daarmee eind mei klaar te zijn'.

Hoe staan de zaken - vandaag precies 2 maanden later - er voor?
1. De Burgemeester heeft zijn beloofde bezoek aan de woonwagenlocatie aan de Deutersestraat op 10 juli 2014 opgeschort . Wij kunnen opmaken uit het bericht van de heer Loerakker (woordvoerder van burgemeester) dat het bezoek alleen maar zou gaan over de zorg en nazorg. In het bericht wordt geen woord gerept over het grote onderzoek dat de burgemeester zou instellen betreffende de agressieve gewapende inval, hetgeen trauma's veroorzaakt heeft bij de kinderen en alle andere bewoners.

2. De hoofdofficier schreef Tom de Booij een brief dd 24 juni 2014 waarin hij stelt dat er GEEN ZICHT is op een termijn waarop de strafzaken aan de rechter kunnen worden voorgelegd.
 
 Uit deze twee punten komt de vraag naar voren die we aan beide heren zouden willen stellen:

 Aan de burgemeester: "wat is de ware reden dat u niet gekomen bent de 10 juli?
 Aan de hoofdofficier: "wat is de ware reden dat u geen zicht heeft op de
 termijn waarop de strafzaken aan de rechter kunnen worden voorgelegd?

Aan beiden: Zoudt U ons kunnen mededelen wat de stand van
zaken is in beide strafrechtelijke onderzoeken.  De verdachten (resp. de
bewoners van de Deutersestraat en de politie ambtenaren die de inval
pleegden) hebben immers er recht op om op de hoogte gehouden te worden van de stand van zaken mbt het strafrechtelijke vooronderzoek.  Dat geldt ook
voor de slachtoffers: de bewoners van de Deutersestraat die aangifte hebben
gedaan.
 

Zou het zo maar kunnen zijn dat U beiden de centrale vraag , die we overeengekomen  zijn  tijdens ons gesprek van 19 mei jl, zou moeten antwoorden met de woorden, dat het inzetten van de Taskforce B5  NIET gerechtvaardigd was, aangezien het  hier geen georganiseerde criminaliteit betrof ?  *)

 (Opmerkelijk is dat na de inval van 31 oktober 2013  tot 3 maal toe in beslag genomen goederen, waaronder gouden trouwringen, laptops, mobieltjes, zijn teruggegeven).

 Wij zouden graag antwoord op deze vragen willen hebben, en wel op korte termijn, en wel voor 4 augustus 2014. De woonwagenbewoners wachten al sinds maanden op een eerlijk antwoord.

 Tom de Booij

 De belangenbehartiger van de bewoners van de woonwagenlocatie-
 Deutersestraat Den Bosch.

*) Alle aangehouden bewoners van de woonwagenlocatie van de Deutersestraat op 31 oktober 2013 werden verdacht van de volgende artikelen van het wetboek van strafrecht: witwassen 420bis 420ter in verband met 47 en/of 48.( maximum straf 6 jaar en boete vijfde categorie). Nu bijna 9 maanden later zegt het Openbaar Ministerie nog geen zicht te hebben op het moment dat de rechter er over moet beslissen. Het wordt steeds duidelijker dat de rechter vrijspraak zal geven voor de verdachten. Het Openbaar Ministerie staat dan met lege handen en zal zich dan zelf voor de rechter moeten verantwoorden waarom de aanhoudimg met zoveel geweld (Taskforce B5) is gebeurd. (Wat zei Van Speijk ook weer?)

-----------------------------------

WAARHEIDSVINDING INVAL DEUTERSESTRAAT DEN BOSCH 31 0KTOBER 2013

Op blauwe letters klikken verwijst naar uitgebreide correspondentie met vele instanties en personen van de overheid, die in het kader van het onderzoek zijn aangeschreven

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erkenning van de woonwagencultuur door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), die het volgende persbericht heeft uitgegeven:
 

"De woonwagencultuur wordt erkend als Immaterieel Erfgoed Nederland
Op vrijdag 15 augustus 2014 tekent Piet van Assendorp, voorzitter van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland, het certificaat waarmee de tradities die behoren tot de Nederlandse woonwagencultuur op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland geplaatst worden. Na ondertekening ontvangt Piet het schildje met het logo van de Nationale Inventaris uit handen van Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). De plechtigheid zal plaatsvinden op het woonwagenkamp aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer.
De Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland wil de tradities van de woonwagenbewoners levend houden in Nederland. Het bestuur van deze vereniging heeft daarom het initiatief genomen deze tradities voor te dragen om als immaterieel erfgoed van de Nederlandse woonwagenbewoners te plaatsen op de Nationale Inventaris. In het erfgoedzorgplan hebben ze acties opgenomen om de cultuur te behouden en de tradities door te geven aan volgende generaties.
Toen in de loop van de 19e eeuw het wegennet in Nederland verbeterde ontstond ook de groep ‘reizigers’: al rondtrekkend met hun wagen boden zij hun koopwaar of hun diensten aan. Het ging niet om Roma of Sinti, maar om Nederlandse arbeiders die in tijdelijk verband werkten of een ambacht uitoefenden. Overheden streefden er echter naar om dit rondtrekken te verbieden en uiteindelijk, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, werden woonwagenbewoners op grote, regionale centra ondergebracht. Dit trekverbod heeft de woonwagenbewoner in het diepst van zijn hart geraakt. Hierdoor konden zij steeds minder hun oorspronkelijke beroepen uitoefenen. Recent volgde de strategie om de grote kampen te splitsen in kleine woonwagenlocaties. Hier was het leven in familieverband redelijk mogelijk, mits het kamp kon 'meegroeien' met het groter worden van de families.
De cultuur van reizigers – woonwagenbewoners - uit zich in vele opvattingen, gewoonten en gebruiken die afwijken van de cultuur van de niet-woonwagenbewoners - de burgers. Dit kan verklaard worden door het feit dat de woonwagenbewoners in de loop der tijden een steeds meer geïsoleerde positie hebben gekregen ten opzichte van de burgermaatschappij. Met als kernelementen de sterke familieband en de grote onderlinge solidariteit.
De cultuur wordt sterk bepaald door het familieverband, niets is zo belangrijk als het bij elkaar kunnen wonen en dagelijks contact met elkaar hebben. De meest specifieke uiting van deze cultuur is de wooncultuur, het gevoel van het wonen in een wagen is gebleven, ook al is de wagen nauwelijks meer mobiel. Het wonen in familieverband wordt echter onmogelijk als een gemeente een uitsterfbeleid hanteert. De nieuwe generatie is dan gedwongen om in ‘een stenen huis’ te gaan wonen, verspreid over een stad of dorp. De Vereniging Behoud Woonwagencultuur is bang dat als gevolg van dit beleid de cultuur van de woonwagenbewoners verloren zal gaan. Daarom zet de Vereniging zich in om de vele tradities in stand te houden en door te geven aan de toekomst.
De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is een lijst van tradities in Nederland. Het doel ervan is om immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar te maken. Mensen kunnen zelf hun traditie voordragen voor opname op deze lijst. De inventaris komt voort uit ondertekening van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed door Nederland in mei 2012. Het VIE coördineert de samenstelling van de Nationale Inventaris.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over het UNESCO verdrag en de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland kunt u contact opnemen met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) via immaterieelerfgoed@live.nl of 030-2760244.
Voor meer informatie over de woonwagencultuur en inlichtingen over het bijwonen van de uitreiking kunt u contact opnemen met Jan Timmerman, 06 18801544; Piet van Assendorp, 06 51123332. De uitreiking van het certificaat vindt plaats op 15 augustus a.s., op het woonwagenkamp aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer.-

-------------------------------------------------------------------------------

 

Archief familie de Booij
 

Inleiding.

In de komende tijd zal ik, Tom de Booij, op deze website dagboeken en herinneringen  van mijn voorouders, zowel van mijn vaders als moeder kant, weergeven.  Ik begin met het afdrukken van gedeelten uit het familieboek van het geslacht de Booij vervaardigd door mijn oom Chré de Booij. Hij is een zoon van de oudste broer van mijn grootvader  Chrétien Jean Gérard de Booij (Chrik genoemd). In dit boek worden mijn voorouders beschreven tot en met mijn betovergrootvader Christiaan de Booij (1789-1822). (Hoofdstuk 1). Zijn  oudste zoon Pierre Hubert Jean Alexander de Booij (1818-1897).(Hoofdstuk 2) De andere zoon van Christiaan : de notaris Chrétien de Booij (1820-1901).(Hoofdstuk 3) Vervolgens mijn overgrootmoeder zijn vrouw Adriana Johanna de Mol van Otterloo (1827-1882) (Hoofdstuk 4). Hierop volgen herinneringen en brieven  die de reeds genoemde Chrik de Booij schreef aan zijn ouders over zijn tijd in 1e en 2e Atjeh oorlog 1873-1878 (Hoofdstuk 5). Memories van James Marnix de Booij w.o. zijn tijd tijdens de verovering van Bali september 1906. (Hoofdstuk 6). De  herinneringen en dagboeken van mijn grootvader Hendrik de Booij. Herinneringen en fragmenten uit zijn dagboeken 1867-1964, herinneringen aan zijn deelname aan de derde Atjeh oorlog in de periode  1893-1895, als administrateur en bestuurslid Concertgebouw 1904-1951  als commissaris Algemeen Handelsblad 1920-1945, als secretaris en bestuurslid van  Noord-Zuid-Hollandse  Reddingmaatschappij 1906-1946,  (Hoofdstuk 7). Hierna wordt het leven van zijn echtgenote Hilda Gerarda de Booij-Boissevain weergegeven (Hoofdstuk 8).  Het leven van  mijn grootvader (van mijn moeders kant) Antonie Frederik Gooszen. Over zijn rol die hij heeft gespeeld bij het ontwerp van de vlootwet in 1920, die in oktober 1923  met een verschil van een stem is verworpen door de Tweede Kamer der Staten Generaal. Van 1923-1927 was Vice-admiraal A.F. Gooszen, Commandant Zeemacht van Nederlandsch Indië. In deze periode waren er Inlandse  opstanden, in november 1926 in Bantam (West Java ) en in januari 1927 in West Sumatra. Van 1930 -1952 was hij regeringscommissaris van de Koninklijk Paketvaart Maatschappij.(Hoofdstuk 9)  De dagboeken en herinneringen van mijn vader Hendrik Thomas de Booij tot 1924. De herinneringen van mijn vader van de periode van 1930-1963, dat hij bij de Redding-Maatschappij werkte. (Hoofdstuk 10) Mijn moeder Ottolina Hendrika Gooszen (1898-1983) (Hoofdstuk 11) . De levensloop van mijn oom,  de broer van mijn vader, Alfred de Booij. Ten tijde van de muiterij van de pantserdekschip Hr.Ms. De Zeven Provinciën  bevond Luitenant ter zee 1e klasse Alfred de Booij zich in Soerabaja. Daar kreeg hij van de Commandant der Zeemacht te Batavia de opdracht een rapport samen te stellen over de moeilijkheden met het Indonesische personeel, waarvan sommigen de muiterij op de Hr. Ms. De Zeven Provinciën hadden geïnstigeerd. (Hoofdstuk 12).  Zelf ben ik begonnen met herinneringen en dagboeken over mijn leven. (Hoofdstuk 13) Wordt vervolgd                    

Inhoudsopgave familie archief de Booij

1.  Het geslacht de Booij  Fragmenten  uit het boek over het geslacht de Booij van Chré de Booij: Enige gegevens over het geslacht Arents de 
     Booy gedurende de laatste vier eeuwen. Tot met Christiaan de Booij 1789-1822.

 

2. Pierre Hubert Jean Alexander de Booij (1818-1897)

 
Pierre Hubert Jean Alexander de Booij

3 C.J.G. de Booij (1820-1901)

 
Chrétien Jean Gérard de Booij

4. Adriana Johanna de Booij - de Mol van Otterloo (1827-1882)
    Echtgenote van Chrétien Jean Gérard de Booij. Haar voorouders: de familie de Mol van Otterloo

    
A.J. de Booij - de Mol van Otterloo

5.  Chretien Jean Gerard de Booij. (1853-1934) Oudste zoon van Chrétien Jean Gérard de Booij(Sr)Herinneringen en brieven aan zijn ouders over zijn
      deelname aan de eerste en tweede Atjeh oorlog 1873-1878

   
        C.J.G de Booij

6.  James Marnix de Booij (1885-1969). Oudste zoon van Chrétien Jean Gérard de Booij (Jr)
    Zijn memoires, w.o. zijn tijd tijdens de verovering van Bali september 1906.

    
         J .M. de Booij

7. Hendrik de Booij (1867-1964).
    Herinneringen en fragmenten uit zijn dagboeken. Herinneringen aan zijn deelname aan de derde Atjeh oorlog in de periode
    1893-1895,. Concertgebouw 1904-1951, Algemeen Handelsblad 1920-1946, Reddingmaatschappij 1906-1946
,

   
          H. de Booij     

8. Hilda Gerarda de Booij-Boissevain  Echtgenote van Hendrik de Booij  Haar voorouders : de families Boissevain, Mac Donnell, Moylan, Graves. Zie ook link met haar correspondentie  met Kartini  en het manifest van Kartini:  Geef den Javaan Opvoeding. Over haar voorzitsterschap van het Montessori Lyceum in Amsterdam (Zie link Montessori Lyceum Amsterdam in de oorlogsjaren)

   
  H.G. de Booij-Boissevain

9.  Antonie Frederik Gooszen (1869-1955) 
    Zijn levensloop. In 1920 voorzitter commissie ontwerp programma van Marine-materialen.
    van 1923-1927 (Vlootwet). Commandant Zeemacht Nederlandsch Indië van 1930-1952 Regeringscommissaris
    Koninklijke Paketvaart
    Maatschappij.
In de tekst wordt verwezen  naar de volgende bijdragen:
     a. De integrale tekst van de brochure van Jhr. H.C. van der Wijck: Onze Koloniale Staatkunde (1865) 
     b. Samenvatting van het boek van I.F.M. Salim: Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw Guinea 
        Bakermat  van de  Indonesische
 onafhankelijkheid 
     c. Artikel van G. Jungslager over A.F. Gooszen in de bundel Kopstukken uit de krijgsmacht

     d. Stamboom van de families Gooszen, Peereboom Voller, Turk, Buteux

     
         A.F. Gooszen  

10. Hendrik Thomas de Booij    Dagboek en herinneringen tot 1924. Herinneringen van zijn periode bij de (K) Noord- en Zuid-          Hollandse   Redding-Maatschappij 1930-1963

    
           H.Th. de Booij 

11.Ottolina Hendrika Gooszen (in bewerking)
     Echtgenote van Hendrik Thomas de Booij.

     
       O.H. de Booij-Gooszen

12 Alfred de Booij 1901-1997
     Levenloop. In l933 krijgt de Booy van de Commandant Zeemacht in Ned. Indië  de opdracht een rapport samen te stellen
     over de moeilijkheden met het Indonesische personeel, waarvan sommigen de muiterij op de Hr. Ms. De Zeven Provinciën hadden    
     veroorzaakt. In de tekst wordt verwezen naar de volgende bijdragen.   
      a. Muiterij 1933 op de Zeven Provinciën, met o.a. Herinneringen van de Gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië  Jhr. Mr. B.C. de Jonge
      aan de muiterij op de Zeven
Provinciën.
 
      b. Maud Boshart's verhaal over zijn deelname aan de muiterij op de Zeven Provinciën

    
            A. de Booij
 
13  Tom de Booij. dagboek 1924-1930; 1930-1939; 1940-1946 ; 1947-1953; 1954-1959; 1960-1963; 1964-1969; 1970-1972 1973-1976; 1977-1979; 1980-1985; 1986-1989; 1990-1993; 1994-1995; 1996; 1997-1998; 1999;
2000-2001; 2002-2004; 2005-2006; 2007;2008; 2009a;2009b;2009c


              T. de Booij

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIES TEGEN HET WOONWAGENBELEID VAN DE OVERHEID

 
Links: Voor het bezoek van Klompen Jan aan Ministers Spies van Binnenlandse Zaken, 10 september 2012.
Rechts: Voor de woonwagen van Jan Timmerman in Zoetermeer Minister van Wonen en Rijksdiens Stef Blok op bezoek, 7 november 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STADSARCHIEF AMSTERDAM:
Presentatie Archief  De Booij.
 

In de hal van het Stadsarchief Amsterdam 18 oktober 2012

Inhoudsopgave
1. Proloog
2. Inleiding
3. (Voor) ouders
4. Jeugdjaren 1924-1939
5. Oorlogsjaren 1940-1945 
6.  Studiejaren 1945-1954
7. Bergklimmen 1952-1965
8. Familieleven
9. De woelige jaren zestig 1965-1969
10. Actiejaren 1970 -
11.  Golfleraar 1980-1996
12. Acties behoud reizigerscultuur 1974-  
13. Website Egoproject  1999-H

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUELE OVERPEINZINGEN
Nu mijn dagboeken tot en met 2009 zijn afgerond, voel ik behoefte om bepaalde onderwerpen nader te belichten en te voorzien van mijn commentaar. Zo wil ik een beeld geven van hoe ik na al die jaren nu over deze zaken denk.

Overpeinzing 1 : "Wat hebben Cornelis Verolme en Dirk Scheringa met elkaar gemeen ?"

 
Cornelis Verolme         Dirk Scheringa en  Gerrit Zalm

Beiden zijn ze tegen hun wil van hun troon gestoten. Het verschil is dat Verolme als scheepsbouwer zijn ongelijke strijd moest voeren tegen de Rotterdamse scheepsbouwers elite, terwijl Scheringa tegen de voornamelijk Amsterdamse financiële elite heeft moeten vechten. Ze verschillen ook in leeftijd; net iets meer dan 50 jaar.De volgende stelling zou als uitgangspunt kunnen worden genomen: "Alle leden van de heersende elite zijn vroeger selfmade man geweest". Cornelis Verolme en Dirk Scheringa hebben nooit hun gedrag kunnen aanpassen aan de omgangsvormen van de heersende elite.
Het blijft echter bij alles een overpeinzing, die niet de pretentie heeft van een doorwrochte analyse. Hopelijk geeft het stof bij de lezen tot overpeinzen!
------------------------------------------------------------------------------------
Overpeinzing 2. "Ons leven in de moeder"


Het moment van de conceptie

Reden waarom ik volstaan heb met de titel:"Ons leven in de moeder" Men gebruikt het woord: bevruchte eicel. Het lijkt ons geen goed woord want het woord ei doet te veel denken aan de eicel van de moeder. Het heeft door de transformatie van de zaad- en eicel een eigen identiteit, eigen genetisch materiaal gekregen. Het is daarbij nog onzijdig, want het geslacht wordt zoals we later zullen zien pas na 6 weken bepaald..
Volgens de recente onderzoekingen is duidelijk gebleken dat de eerste negen maanden van ons leven van de allergrootste betekenis zijn voor het toekomstige leven van een mens. De werkelijke geboorte van een mens is het moment van de conceptie, het moment dat de twee genetische kernen (ieder met de helft van de 46 vader en 46 moeder chromosomen) fuseren. Het magische moment dat de genetische eigenschappen van vader en moeder worden gemixt, het beginpunt van nieuw leven. De ontwikkeling van deze eerste cel tot een volgroeide foetus zullen we stap voor stap volgen. Daarna zullen we zien in hoeverre deze kennis van de ontwikkeling van mens in de moeder gebruikt zou kunnen worden om na te gaan welke externe invloeden zijn terug te zien.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overpeinzing 3. "Nimby"
In het NRC Handelsblad van donderdag 4 augustus 2011 stond op de voorpagina een artikel van Dick Wittenberg met als kop: Veertien redenen om niet te geven. Zeker veertien redenen zijn er om geen geld te geven voor noodhulp aan de Hoorn van Afrika:.En één reden om dat wel te doen. Mijn commentaar op dit artikel


Not in my backyard
----------------------------

Overpeinzing 4. La transformation du Matriarcat au Patriarcat" ( lezing voor Cébésia in Brussel op 14 november 2011)
Maandag 14 november 2011 heb ik voor het astrologisch gezelschap Cébésia in Brussel een lezing gegeven met als onderwerp "La transformation du Matriarcat au Patriarcat". Ik heb deze lezing in het Frans gegeven. Het bevat veel materiaal dat ik reeds heb opgeschreven in mijn Uranische Nieuwsbrieven. Reden waarom ik deze overpeinzing in het Frans weer geef, zodat ook Frans sprekende astrologen dit materiaal tot zich zouden kunnen nemen.

La transformation du Matriarcat au Patriarcat
À gauche.:
Image de la femme pendant la période du matriarchat (Vénus de Willendorf).
À droite: Image de la femme pendant le patriarchat( Vénus de Botticelli)

La différence entre le matriarcat et le patriarcat
Matriarchat                                                                Patriarchat
Religion de la lune                                                        Religion du soleil
Pas d’enfer ni damnation                                              Enfer et damnation
Régénération                                                                Vie future
Bien et le mal                                                               Bien contre mal
La nature en équilibre                                                   La nature déséquilibré
Déesse de la terre                                                         Dieu du ciel
Vierge-Mère-Vieille femme                                          Père-Fils-Saint Esprit
Frère et jeune fille important                                        Père et fils aîne important
Femme ayant ses régels sacrée                                      Femme ayant ses règles impure
Sang menstruel donne la vie                                         Sang menstruel est sale
Couleur rouge la magie                                                 Couleur rouge dangereux
Calendrier lunaire                                                         Calendrier solaire
Gauche porte bonheur                                                 Gauche porte malheur
13 numéro de la chance                                                13 nombre malchanceux
Pas de propriété privée                                                 Propriété privée de l'homme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overzpeinzing 5. "Hoe ver kan je kijken? "
Het antwoord is : "Je kijkt niet, maar ontvangt het licht".. Het is belangrijk om te beseffen dat een mens zijn omringende ruimte passief ervaart.Vroeger waren onze voorouders nachtdiertjes en waren onze oren goed ontwikkeld. Toen we gebruik gingen van onze ogen, werd maar liefst twee derde van onze hersencapaciteit ingeruimd voor het gezichtsvermogen. Het verklaart mijn inziens dat we zo geconditioneerd zijn, dat niemand zich meer bewust is van de ontvangende rol van onze ogen.Men zendt geen licht uit, maar we ontvangen het voor ons zichtbare licht in de vorm van elektromagnetische energie en wel slechts een heel klein deel van het gehele elektromagnetische spectrum - dat gaat van radiogolven tot gamma stralen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Overpeinzing 6. " De Blinde Vlek voor de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog"
De enige verklaring die ik kan geven voor het gedrag van vele mensen (inclusief mijzelf) ten aanzien van de Jodenvervolging, is dat het voor hen een blinde vlek was. Het is niet dat men het wel zag maar verzweeg of wist te verdringen. Het gaat mijns inziens veel dieper. Men ziet het eenvoudig niet, net zoals de blinde vlek in ieders oog. De reden waarom ik mij er in de laatste jaren zo sterk bewust van dit gedrag ben geworden, ligt in het feit dat ik nu aan de andere kant van de streep sta. In de laatste vijftien jaar heb ik mij sterk betrokken gevoeld bij de vervolging van de woonwagenbewoners (beter reizigers genoemd) door de Nederlandse overheid . Al mijn verschrikkelijke ervaringen ,vooral tijdens de deportatie van woonwagenbewoners van de Leyweg in 2002, zijn te lezen op mijn website. Mijn naaste omgeving wil hiervan niets weten. Weer het zelfde liedje het is voor hun: de blinde vlek.. Wonderlijk hoe de mens in elkaar zit. Iedereen heeft wel ergens een blinde vlek . Mijn ervaring leert mij, dat dit vooral voorkomt bij de bezittende klasse. Misschien voor een deel onbewust. In ieder geval iets wat hun niet welgevallig is en hun veiligheid in gevaar zou kunnen brengen door er zich mee in te laten of zich er voor te interesseren. Het is een menselijke overlevingsstrategie.


Amsterdam tijdens de bezetting: de Jodenbreestraat met het Rembrandthuis,

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overpeinzing 7 Lionel et ses fils des plaines du nord . " (Lionel Terray en zijn zonen van de laagvlakten in het noorden).Deze overpeinzing is in de franse taal gesteld. Het is hoofdzakelijk bedoeld voor de Franse alpinisten die ik op de hoogte wil brengen van wat Lionel Terray heeft betekend voor het Nederlandse alpinisme in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw

   

Lionel Terray Kees Egeler Tom de Booij Nevado Huantsán (6395m) Camp III (6000 m)

Avec ce titre de cette réflexion vraiment tout est dit. Lionel Terray, guide de haute montagne à Chamonix, estime que les personnes des plaines du nord se montrent bien adaptés pour faire de l’alpinisme dans « son» hautes montagnes. Il les considère comme ses fils (Kees Egeler et Tom de Booij), non seulement comme des élèves, mais en même temps comme des amis. La période de Juillet 1950 à Septembre 1965 précise la durée de leur amitié. Le premier contact avec ces fils avait lieu devant le bureau des guides de Chamonix. Ce fut une journée ensoleillée de Juillet de l'année 1950. Malheureusement, cette amitié a seulement duré 15 ans: le dimanche fatal du 19 Septembre de l'année 1965 - Lionel s'est écrasé dans les montagnes de son enfance à Grenoble.Dans cette réflexion j'ai principalement utilisé la correspondance entre Tom et parfois Kees avec Lionel. En plus j’ai transcrit les manuscrits non éditée que Lionel avait faits pour son livre "Les conquérants de l'inutile"

Project Lionel Terray

lionel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overpeinzing 8 .De groei van het gidsloze Nederlandse alpinisme tot haar volwassenheid.

Deze overpeinzing bestaat uit twee aparte hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk bevat- in chronologische volgorde - de publicaties van de invitatie cursussen onder leiding van Lionel Terray in het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Alpen Vereniging en de discussies omtrent de totstandkoming.. Het behelst de periode van 1953-1961. Door de dood van Lionel Terray in 1965 is een einde gekomen aan de reeks van een viertal invitatie cursussen.

    Lionel Terray

Het tweede hoofdstuk gaat over de periode 1966-1974 . Het is te danken aan Holger van Lookeren Campagne om de draad weer op te nemen. Hij heeft de aanzet gegeven voor een zestal invitatie cursussen onder leiding van de berggids André Bertrand.


André Bertrand

Het is tijdens deze periode dat het gidsloze alpinisme tot volle wasdom is gegroeid. Hiermede was het oorspronkelijke gestelde doel bereikt en worden nieuwe initiatieven ontwikkeld die de volwassenheid van het gidsloze alpinisme duidelijk onderstrepen. Tot slot geeft Robert Eckhart in een artikel in de Hoogtelijn van 2002 een goed overzicht van de ontwikkeling van het gidsloze alpinisme na de tweede wereldoorlog. .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier volgen de onderwerpen, die ik in mijn dagboeken (zie hoofdstuk 13) heb opgeschreven , gerangschikt in chronologische volgorde.
(deze zijn ook direct te downloaden):

1969/1970 Dagboek Biafra oorlog

In mijn dagboek 1969 heb ik reeds gerefereerd naar de oorlog in Biafra. Aangezien mijn betrokkenheid zich heeft uitgestrekt over de periode november 1969 tot maart 1970 heb ik gemeend mijn bevindingen in een apart hoofdstuk onder te brengen. Het wordt een intriest en schokkend hoofdstuk waar de gevolgen van tot op de huidige dag nog te zien zijn..


Boven: Voor deze kinderen in Biafra kwam de hulp te laat. Onder: Een engelse poster tijdens de Biafra oorlog

In een toevoegsel heb ik een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van Nigeria van de laatste 200 jaar (Zie link.200 jaar geschiedenis Nigeria)
Welke conclusie kunnen we trekken uit dit verhaal over de geschiedenis van Nigeria? We kunnen stellen dat door een bestudering van de geschiedenis van Nigeria het duidelijk wordt wat de reden is geweest waarom een land rijk aan voor onze wereld essentiële grondstoffen terecht is gekomen in een grote misère. Nigeria is een van de grootste olie exportlanden, maar heeft een buitenlandse schuld van 35 miljard dollar. De bevolking leeft van minder dan 1 dollar per dag.. Doordat de media de laatste tijd veel aandacht hebben besteed aan de enorme schade welke de oliemaatschappijen in Nigeria hebben toegebracht, wordt nu pas echt zichtbaar wat de oliewinning in Nigeria voor catastrofale gevolgen heeft gehad en nog heeft tot op de huidige dag.Dit was een bos in het oliewingebied van Nigeria

1977-1979 Tijdschrift Macht en Elite
Uitgegeven door de Stichting Macht en Elite. Redactie Joost van Steenis en Tom de Booij
Citaten uit nummers van jaargang 1: nummer 2 (november 1977), nummer 5 (mei 1978), nummer 6 (augustus 1978) .Mei 1979 en jaargang 2 nummer 4 (mei 1979), nummer 5 (augustus 1979)

"Sinds de 17de eeuw wordt de financiële elite gevormd door personen, die steeds weer tot dezelfde geslachten behoren ".

Mensen bij de gratie Gods
"Iedereen die deel uit maakt van de heersende klasse is "MENS BIJ DE GRATIE GODS. Omdat hij geboren is in een milieu van heersers, is hij er van jongs af aan overtuigd, dat hij geboren is om te heersen, en in zekere zin is dat ook waar, omdat zijn ouders, die ook heersers zijn, hem hebben verwekt als hun opvolger. Er ligt een bepaalde sociale functie op hem te wachten in de toekomst, waar hij zo maar in kan stappen als hij oud genoeg is . . . . . . . . . Dit sacrale karakter dat de bourgeois heeft voor zijn klasse en dat tot uiting komt in een heel herkennings ceremonieel (zoals het groeten, het visitekaartje, huwelijks- en overlijdensberichten, het hele ritueel van beleefdheidsbezoeken, enz. DAT NOEMT MEN MENSELIJKE WAARDIGHEID".
(Sartre, 1946)

1999 "Where is our planet Earth heading to in the next century?"

In april 1999 ben ik begonnen met een website egoproject. In een artikel· "Where is our planet Earth heading to in the next century?" (geschreven in de engelse taal) heb ik een overzicht van de problemen gegeven, waarmee onze planeet aarde in de 21ste eeuw te maken krijgt, zoals de overbevolking, urbanisatie, het opraken van fossiele brandstoffen, over hoeveel voedsel en vers water we kunnen beschikken, toekomstige oorlogen etc. Verder vindt U een aantal verhalen van mijn wereldreis naar Paaseiland, Aboriginals in Noord Australië en de Penan stammen in Serawak (Borneo). Op de eerste pagina bevindt zich ook een link, die verwijst naar mijn levensloop ( Zie link: Who is Tom de Booij? en verder kunt U lezen, onder het hoofd "Letter to infonn readers on my Egoproject April 1999" de ontstaanswijze en doelstellingen van het EGO project. Ook heb ik afgedrukt de commentaren op mijn website. Onder het hoofd "Artikels"zijn enkele krantenartikelen over mijn wereldreis te lezen.

 
The irreversible process of burning energy resources into heat and waste. (After Daly, 1993 and Rees, 1996)

2003 Brains
Sinds 1987 heb ik een studie gemaakt naar het functioneren van onze hersenen, in het bijzonder die van de visuele hersenen In 2003 heb ik deze studie gepubliceerd op mijn website ondergebracht: Our brains, the last resource? (geschreven in de engelse taal). Hierin werd onder meer de vraag gesteld: " Bestaat de ons omgevende wereld zoals we haar zien?". Het antwoord was daarop:"Nee". Immers het beeld van de wereld om ons heen wordt door onze hersenen gevormd. Iedereen vormt dus zijn eigen werkelijkheid

A design made by Jan Ebeltjes of his intuitive feeling that in our society the emotional right brain is destroyed by the overdominant left brain. The discrepancy between emotion and ratio

2005 Update 10th of May 2005: Oil Peak, in which year?

When will consumption exceeds production of oil?

2006 Update 13th of February 2006:

China's hunger for oil will be in the near future as great as the USA;

(Er is sinds deze twee notities over de oliecrisis veel gebeurd. Aan de ene kant is gebleken dat het iets langer zal duren voordat er een werkelijke wereld oliecrisis zal plaats vinden, maar aan de andere kant is gebleken dat men te weinig heeft ondernomen om een crisis af te wenden)


2001-2007 Uranische Vijfster Nieuwsbrieven

In November 2001 is gestart met de uitgave van de Uranische Vijfster Nieuwsbrieven. Tot nu toe zijn 38 nieuwsbrieven gepubliceerd, met uiteenlopende onderwerpen, zoals de macht van de symboliek van de vijfster, de gulden snede en de fibonacci getallen in de natuur, het verschijnsel van de precessie van de aardas en de verschuiving van het lentepunt van de dierenriem, het geheim van de donkere (verborgen) fase van de maan, de transformatie van het matriarchaat in het patriarchaat,etc.

Eerste vondst van een vijfster op een stenen tegel uit de Uruk II/Jemdet Nasr periode., Mesopotamia 5000 jaar geleden

1996-2010 Woonwagenbeleid
De woonwagenbewoners (reizigers) zijn sinds de 19e
eeuw van hot naar her gestuurd en zijn tot op de dag van vandaag gestigmatiseerd en getraumatiseerd. Sinds 1970 heb ik mij voor de groep geïnteresseerd. Op mijn website wil ik te laten zien dat de burgers in Nederland een chronisch onbegrip hebben ontwikkeld voor deze vervolgde, veroordeelde en vergeten groep autochtone NEDERLANDERS. Maar ik wil tegelijkertijd laten zien dat woonwagenbewoners ook zoveel veerkracht en incasseringsvermogen hebben kunnen opbrengen, dat hun cultuur nog steeds springlevend is. Het eerste hoofdstuk gaat over de geschiedenis woonwagenbeleid van de overheid in de laatste 150 jaar. Het relaas van alle acties in woonwagencentra die ik heb meegemaakt sinds 1974 in Baarn, Hilversum, Leiden en Den Haag wordt op de site in een aantal hoofdstukken weergegeven. Ik hoop dat door middel van deze website er meer begrip bij de burgerbevolking komt voor de woonwagenbewoners (reizigers).

   

Links. Ontruiming van het woonwagencentrum aan de Leyweg, Den Haag. Hier sliep ik in de woonwagen van Sani en Griet Kames in de nacht van 10 op 11 december 2002. Alle tuinspullen zijn kapot gemaakt en opgebrand door de ME om ze warm te houden, inclusief de oude klompjes, hengel en tuinhek van Sani
Rechts: De woonwagen v
an Tinus Perdaems wordt 3 november 2005 met de grond gelijk gemaakt, vanwege het te laat betalen van zijn huurschuld

2009 Witboek Over Zwart Geld

In 1995 werd door de gemeente Hilversum besloten om het woonwagencentrum de Egelhoek in Hilversum op te heffen. Door jarenlange acties zijn de bewoners er in geslaagd om het centrum te behouden In dit Witboek Over Zwart Geld wordt de lijdensgeschiedenis van de bewoners en hun strijd tegen de gemeente sinds 1963 weergegeven, en hoe volgens de wethouder Jan Rensen in een raadsvergadering van 23 september 2009 er in de afgelopen veel gemeentegeld over de balk is gegooid

 

Links: In augustus 2004 wordt gestart met de renovatie van het woonwagencentrum de Egelshoek., Hilversum. Rechts: Zo ziet de Egelshoek er uit in augustus 2009

2009
Lezing Geologisch Instituut Amsterdam 1942-1970  
Aan de hand van een groot aantal overheadsheets heb ik mijn ervaringen verteld voor een 40 tal oud-studenten en oud-stafleden van het Geologisch Instituut. Na de lezing waren er toehoorders die tegenstrijdige meningen hadden. Er waren er die vonden dat ik oorzaak was dat Geologisch Instituut ten onder was gegaan, terwijl anderen de mening waren toegedaan, dat ik juist geprobeerd had te redden wat er te redden viel. Ik ben niet ingegaan op deze verschillende gezichtspunten en me beperkt tot de ervaringen uit de periode zonder daar achteraf uitgebreid commentaar op te geven. Volgens mij spreken de feiten voor zich zelf en kan een ieder zich daar over een mening vormen. Ik meen er goed aan om de gepresenteerde sheets op mijn website af te drukken. Speciaal voor de oud-studenten en oud-stafleden die niet aanwezig waren bij mijn lezing.
.

Op de voorgevel van het Geologisch Instituut staat het beeld van Moeder Aarde met haar armen, aangevende de opbouwende en afbrekende krachten (gemaakt door Hildo Krop)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr Tom de Booij
Koningsweg 45 , 3743 ET Baarn
e-mail 5star@tiscali.nl of booij382@

---